Kurumsal

Çerez Politikası

ATAY MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEREZ POLİTİKASI

Atay Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket) olarak ziyaretÇilerimizin web sitemiz aracılığıyla gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileri özenle, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak korumakta ve işlemekteyiz.

1.      Veri Sorumlusu ve Amaç:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında veri sorumlusu niteliğini haiz Atay Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, web sitemizi ziyaret edenlerden (ilgili kişi) elde ettiğimiz, kişisel verilere dair ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla işbu bildirim metni hazırlanmıştır.

2.      Tanımlar:

Çerez (cookie): Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza kaydedilen dosyalardır. İzin vermeniz halinde bu dosyalar aracılığıyla web sitesi iyileştirilmekte, tercihlerinizin kaydedilmekte, hukuki ve ticari güvenliğimiz sağlanmaktadır.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

3.      Kullanılan Çerezler

Web sitemizde birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Birinci taraf çerezleri, Şirketimiz web sitesince tanımlanan ve okunabilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesi dışındaki sunucular tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

 • Ana web sitesi çerezleri
 • Performans ve işlev çerezleri
 • Analiz ve kişiselleştirme çerezleri

4.      Çerez Kullanımı Tercihleri

Kullanmakta olduğunuzun tarayıcının, aşağıda yer alan listeden ilgili tarayıcıya dair bağlantıyı kullanarak çerez ayarlarını ve tercihlerinizi değiştirmeniz mümkündür.

Edge

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


5.      İlgili Kişinin Hakları

Kanun' un 11. maddesinde düzenlenen ve aşağıda aktarılan haklarınızı, Şirketimize www.ataymakina.com adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla ve kimliğinizi tespit edici belgeleri de sağlayarak kullanabilirsiniz. Başvuru formunun Kanun' un 13. ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' in 5. maddelerine uygun olarak ilgili formda yer alan başvuru adresi veya e-posta adresi kullanılarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda form ve kimliğinizi tespit edici belgeleri yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirketimiz başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç; otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuz sonrasında talebiniz değerlendirilerek kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir; talebinize dair cevap ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde talebin gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusu olarak Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kanun' un 11. maddesi kapsamında haklarınız:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. e) Kanun' un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.